I november är prisutvecklingen vanligtvis svag. Valueguards data (ickesäsongsjusterad) visar att priserna för bostadsrätter i Stockholm och Göteborg fallit mellan oktober och november, men tecknet vänds till plus efter att vi justerar för säsongseffekter. Den säsongsrensade prisutvecklingen visar att ökningstakten för Göteborg och Stockholm mer eller mindre var densamma (0,1 procent) medan
bostadsrätterna i Malmö steg med 2,3 procent. Sett över året visade Stockholm på svagast prisutveckling med en årstakt på 4,1 procent i november. Starkast årstakt uppvisade Malmös bostadsrätter med en ökningstakt på 16,3 procent.

Läs hela snabbkommentaren:

Små månadsförändringar på bostadspriserna