Aktiedepå/Värdepapperstjänst

Hur gör jag om jag har fått en kapitalvinst?

Kapitalvinstberäkning i samband med försäljning av värdepapper ska göras på särskilda blanketter och i de flesta fall på blanketten K4. Den som haft aktier och liknande värdepapper och sålt dessa med vinst (kapitalvinst) måste betala skatt för vinsten. Skatten i inkomstslaget Kapital är i dag 30 procent, oavsett hur länge värdepapperna ägts och hur stora övriga inkomster är.

Kan man kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster?

Om det blir förlust på marknadsnoterade aktier eller liknande värdepapper får säljaren kvitta detta fullt ut (100 procent) mot vinster på andra marknadsnoterade aktier och liknande värdepapper.

Om det efter kvittning fortfarande skulle finnas kvar en kapitalförlust får bara 70 procent kvittas mot andra inkomster i inkomstslaget Kapital, till exempel ränteinkomster, kapitalvinster på svenska räntefonder och kapitalvinster från försäljning av fastighet och bostadsrätt.

Banker och fondkommissionärer lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket på försäljningar av aktier, obligationer och andra finansiella instrument.

Hur beskattas utdelningar?

Utdelning på aktier, motsvarande räntan på ett bankkonto, redovisas automatiskt till Skatteverket. Det utbetalande institutet, vanligen Euroclear, drar skatt på utdelningen direkt vid utbetalningen och aktieägaren får nettobeloppet insatt på sitt konto. Skattesatsen är 30 procent.

Utdelning på utländska aktier beskattas först i bolagets hemland genom att kupongskatt enligt landets lagstiftning eller dubbelbeskattningsavtal dras av vid utbetalningen, kupongskatten kan vara exempelvis 15 procent. Utdelningen beskattas sedan i Sverige men ägaren får tillgodoräkna sig kupongskatten som redan dragits av.

Investeringssparkonto (ISK)

Hur beskattas sparandet på ISK?

Skatten på ISK beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som multipliceras med schablonskatten och då får du en schablonintäkt som beskattas med 30 procent. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

1. Värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal

2. Belopp som betalats in till ISK under året

3. Värdet av finansiella instrument som förts över till ISK:t av kontoinnehavaren under året

4. Värdet av finansiella instrument som överförts från någon annans ISK under året.

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före och du får därmed en schablonintäkt som beskattas med 30 procent.

Exempel

Statslåneräntan den 30 nov 2022 är fastställd till 1,94 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2023 kommer att bli 2,94 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). Procentsatsen tas fram genom att ta statslåneräntan den 30 nov föregående år, plus en procentenhet. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x 2,94 % = 2 940 kr

2 940 kr x 30 % kapitalskatt = 882 kr i skatt.

Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2023 blir 0,882 procent.

Betalar jag skatt även om tillgångarna minskar i värde?

Ett ISK är en schablonbeskattad sparform, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapitalförsäkring. Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på ISK:t ökar eller minskar.

Kan man kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster?

Du kan inte kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster på tillgångar inom ISK. Däremot kan du kvitta schablonintäkten mot andra utgifter och förluster under inkomstslaget kapital.