Skip to content

Vad är komplexa obligationer?

Personer planerar en resa med en karta på ett träbord

Skillnaden mot icke-komplexa obligationer är att denna obligationskategori har bestämmelser, bi-villkor, i obligationen vilket kan göra avkastningen mer svårbedömd.

Allmän information om komplexa obligationer

Inom denna grupp finner vi obligationer som är komplexa med anledning av att återbetalning av kapitalet kan vara förenligt med vissa villkor. Exempel på sådan obligation kan vara där ett villkor är att låntagaren har en ensidig rätt (”call”) att antingen förtidslösa lånet (på call datum) eller förlänga detsamma (förlagslån, hybridobligationer) varpå storleken på ursprungsräntan/kupongen kan förändras. Investerare som köper i andrahandsmarknaden bör bekanta sig med bi-villkoren innan en investering görs. AT1-, CoCo obligationer som ingår under komplexa obligationer erbjuds inte till privatpersoner.
Komplexa obligationer

Hur handlar man med komplexa obligationer?

Köp och försäljning av obligationer på börser eller andra marknadsplatser sker genom ett börsombud, till exempel via din rådgivare i banken. I ordern anges belopp samt en limit, det vill säga till vilken högsta eller lägsta kurs/ränta du vill köpa eller sälja obligationen. Det går även att välja aktuellt marknadspris/ränta.

För- och nackdelar med komplexa obligationer

Fördelar

  • Erbjuder en bra förutsägbarhet för kapitalbevaring/återbetalning av nominellt belopp samt ränteutbetalningar.
  • Behåller du obligationen till förfallodagen så kommer räntan/räntemarginalen bli mer förutsägbar.
  • Du kan alltid sälja av obligationen under löptiden till rådande marknadskurs.

Nackdelar

  • Finns risk att ”call” kan utnyttjas i förtid eller senare och därmed påverka avkastningen.
  • En försäljning innan förfallodagen kan resultera i förlust om obligationen säljs till en lägre kurs än anskaffningskursen. Kursförlust kan helt eller delvis kompenseras av tidigare utbetalda kuponger.
  • Marknadsvärdet kan påverkas av allmänna marknadsklimatet utan att ha något med bolaget att göra samt att en försäljning av en komplex obligation kan ta längre tid.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.