Vid långvarig sjukskrivning ersätter vår sjukförsäkring till en nivå som, tillsammans med Försäkringskassan, motsvarar 90 procent av lönen. Det ingår även samtalsstöd i vår försäkring.

Företagare kan teckna så kallad konsoliderad sjukförsäkring som kan ge högre ersättning än 90 procent av lönen. Bakgrunden är att många egenföretagare väljer att ta ut lägre lön än vad rörelseresultatet medger för att konsolidera företaget.

Sjukförsäkringens premie beräknas individuellt med hänsyn tagen till försäkringsbelopp, ålder och kön. Om du är näringsidkare påverkas inte premien av kön.

Vad försäkringen ersätter

Efter 90 dagars karenstid ger försäkringen ersättning när arbetsförmågan har minskat med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen motsvarar graden av arbetsoförmåga.

Utbetalningar från försäkringen upphör när den försäkrade fyller 65 år.

Höjningsrätt

Det är viktigt att försäkringen anpassas till aktuell lönenivå. Om försäkrad är fullt arbetsför kan försäkringsbeloppet höjas inom vissa gränser utan krav på hälsodeklaration.

Om premien är ett fast belopp kan beloppet höjas med upp till 10 procent per år. Om premien är bestämd i procent av inkomst, kan beloppet höjas med upp till 15 procent per år för företagare och 20 procent per år för anställd. 

Samtalsstöd

Du har möjlighet att få professionellt samtalsstöd via din försäkring.

Mer information om samtalsstöd.

Rehabiliteringsstöd

Du har möjlighet till att få professionellt rehabiliteringsstöd via din försäkring.

Mer information om rehabiliteringsstöd.

Villkor för att teckna försäkringen

  • Sjukförsäkringen tecknas i kombination med en pensionsförsäkring.
  • Den försäkrade eller företaget måste vara kund i banken.
  • Den försäkrade ska ha fyllt 18 men inte 60 år.
  • Godkänd hälsoprövning.

Skatt och avdragsregler

Premien som betalas för sjukförsäkringen är avdragsgill. Utbetalning från sjukförsäkringen inkomstbeskattas.

Mer om skatteregler och avdragsrätt