Meny

Ekonomisk information

Här kan du hitta ekonomisk information om banken. Här publiceras årsrapporter, samt bankens likviditet och kapitaltäckning.

Ekonomisk information

Kapitaltäckning

Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. (FFFS 2014:12)

Intressekonflikter

Med intressekonflikter avses en situation där minst två behov konkurrerar med varandra, där båda inte kan tillgodoses samtidigt. Om det ena behovet tillgodoses, sker det på bekostnad av det andra. En intressekonflikt kan bland annat uppkomma i förhållandet mellan Banken och dess kunder eller i förhållandet mellan Banken och företrädare för Banken.

Banken har interna rutiner för att löpande identifiera och hantera de intressekonflikter som finns eller som kan komma att uppstå i verksamheten. Hanteringen syftar till att säkerställa att intressekonflikter undviks eller hanteras på ett sådant sätt att kunders intresse inte påverkas negativt.

Information om intressekonflikter
Banken har ett nära samarbete med och äger del i Swedbank AB och Indecap AB, vilkas produkter/tjänster Banken förmedlar.