Hoppa till textinnehållet

Kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Westra Wermlands Sparbank org.nr 572000-4489 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967)om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

 

Westra Wermlands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

   

Belopp i tkr per 2020-06-30

Kapitalbas    
Kärnprimärkapital: instrument och reserver    
Reservfond    2 198 908
Fond för verkligt värde   93 304
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
           2 292 212
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering.                      -3 098
Ej väsentliga innehav i andra institut överstigande 10% av bankens
kärnprimärkapital
                  -621 027
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital                   -624 125
Kärnprimärkapital                 1 668 087
Övrigt primärkapital   0
Primärkapital   1 668 087
Supplementärt kapital                                0

Kapitalbas

 

    1 668 087

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker    
Exponeringar mot institut              181 014
Exponeringar mot företag                2 155 320
Exponeringar mot hushåll                  1 906 528
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter                1 033 514
Fallerande exponeringar   11 579
Exponeringar i form av säkerställda obligationer                      48 592
Exponeringar mot företag för kollektiva investeringar (fond)   166 953
Aktieexponeringar   435 085
Övriga poster     19 809
Summa riskvägt belopp för kreditrisker                  5 958 394
Riskvägt belopp för operativa risker   597 211
Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjusteringsrisk   2 250

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

   6 557 855

Kapitalkrav    
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden  

            476 672

Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden                       47 777
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk                          180
Totalt minimikapitalkrav                   524 628
Kapitalkonserveringsbuffert                     163 946
Kontracyklisk kapitalbuffert                     0
Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II                 230 183

Samlat kapitalkrav

 

   918 757

     

Kapitalöverskott

 

     749 330

     
Kapitalrelationer Minimikrav  
Kärnprimärkapitalrelation 4,50 %

25,44 %

Primärkapitalrelation 6,00 %

25,44 %

Total kapitalrelation 8,00 %

25,44 %

Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 10,50 %

25,44 %

Samlat kapitalkrav 13,97 %

25,44 %

--------------------------------- ------------------------ -------------------------
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert  

17,44 %