Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Westra Wermlands Sparbank org.nr 572000-4489 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967)om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

 

Westra Wermlands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

   

Belopp i tkr per 2019-06-30

Kapitalbas    
Kärnprimärkapital: instrument och reserver    
Reservfond    2 004 150
Fond för verkligt värde   239 202
Balanserat resultat   0
Verifierat resultat   0
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
                2 243 352
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering.                      -2 398
Ej väsentliga innehav i andra institut överstigande 10% av bankens
kärnprimärkapital
                  -754 233
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital                   -756 631
Kärnprimärkapital                  1  486 721
Övrigt primärkapital   0
Primärkapital   1 486 721
Supplementärt kapital                                0

Kapitalbas

 

    1 486 721

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker    
Exponeringar mot institut              204 283
Exponeringar mot företag                2 011 780
Exponeringar mot hushåll                  1 826 815
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter                  953 361
Fallerande exponeringar   4 449
Exponeringar i form av säkerställda obligationer                      59 517
Exponeringar mot företag för kollektiva investeringar (fond)   94 796
Aktieexponeringar   403 463
Övriga poster     20 689
Summa riskvägt belopp för kreditrisker                  5 579 153
Riskvägt belopp för operativa risker   549 133
Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjusteringsrisk   1 588

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

   6 129 874

Kapitalkrav    
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden  

            446 332

Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden                       43 931
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk                          127
Totalt minimikapitalkrav                    490 390
Kapitalkonserveringsbuffert                     153 247
Kontracyklisk kapitalbuffert                     122 165
Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II                 239 870

Samlat kapitalkrav

 

   1 005 672

Kapitalöverskott                   481 049