Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Westra Wermlands Sparbank org.nr 572000-4489 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967)om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

 

Westra Wermlands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

   

Belopp i tkr per 2019-09-30

Kapitalbas    
Kärnprimärkapital: instrument och reserver    
Reservfond    2 004 150
Fond för verkligt värde   253 783
Balanserat resultat   0
Verifierat resultat   0
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
           2 257 933
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering.                      -2 379
Ej väsentliga innehav i andra institut överstigande 10% av bankens
kärnprimärkapital
                  -768 543
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital                   -770 922
Kärnprimärkapital                  1  487 011
Övrigt primärkapital   0
Primärkapital   1 487 011
Supplementärt kapital                                0

Kapitalbas

 

    1 487 011

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker    
Exponeringar mot institut              222 341
Exponeringar mot företag                1 987 534
Exponeringar mot hushåll                  1 866 116
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter                  977 698
Fallerande exponeringar   3 889
Exponeringar i form av säkerställda obligationer                      58 793
Exponeringar mot företag för kollektiva investeringar (fond)   102 397
Aktieexponeringar   404 354
Övriga poster     20 166
Summa riskvägt belopp för kreditrisker                  5 643 288
Riskvägt belopp för operativa risker   549 133
Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjusteringsrisk   2 750

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

   6 195 171

Kapitalkrav    
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden  

            451 463

Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden                       43 931
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk                          220
Totalt minimikapitalkrav                    495 614
Kapitalkonserveringsbuffert                     154 879
Kontracyklisk kapitalbuffert                     154 038
Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II                 223 939

Samlat kapitalkrav

 

   1 028 470

     

Kapitalöverskott

 

      458 541

     

 

Kapitalrelationer Minimikrav  
Kärnprimärkapitalrelation 4,50 %

24,00 %

Primärkapitalrelation 6,00 %

24,00 %

Total kapitalrelation 8,00 %

24,00 %

Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 12,99 %

24,00 %

Samlat kapitalkrav 16,60 %

24,00 %

--------------------------------- ------------------------ -------------------------
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert  

16,00 %