Hoppa till textinnehållet

Kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Westra Wermlands Sparbank org.nr 572000-4489 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967)om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

 

Westra Wermlands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

   

Belopp i tkr per 2020-03-31

Kapitalbas    
Kärnprimärkapital: instrument och reserver    
Reservfond    2 004 150
Fond för verkligt värde   13 699
Balanserat resultat   194 758
Periodens resultat
  -4 084
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
           2 208 523
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering.                      -2 510
Ej väsentliga innehav i andra institut överstigande 10% av bankens
kärnprimärkapital
                  -568 632
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital                   -571 142
Kärnprimärkapital                  1  637 381
Övrigt primärkapital   0
Primärkapital   1 637 381
Supplementärt kapital                                0

Kapitalbas

 

    1 637 381

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker    
Exponeringar mot institut              210 065
Exponeringar mot företag                2 041 449
Exponeringar mot hushåll                  1 893 248
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter                1 006 869
Fallerande exponeringar   9 407
Exponeringar i form av säkerställda obligationer                      48 531
Exponeringar mot företag för kollektiva investeringar (fond)   140 905
Aktieexponeringar   426 684
Övriga poster     18 833
Summa riskvägt belopp för kreditrisker                  5 795 991
Riskvägt belopp för operativa risker   597 211
Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjusteringsrisk   2 750

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

   6 395 952

Kapitalkrav    
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden  

            463 679

Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden                       47 777
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk                          220
Totalt minimikapitalkrav                   511 676
Kapitalkonserveringsbuffert                     159 899
Kontracyklisk kapitalbuffert                     0
Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II                 222 214

Samlat kapitalkrav

 

   893 789

     

Kapitalöverskott

 

     743 592

     
Kapitalrelationer Minimikrav  
Kärnprimärkapitalrelation 4,50 %

25,60 %

Primärkapitalrelation 6,00 %

25,60%

Total kapitalrelation 8,00 %

25,60 %

Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 10,50 %

25,60 %

Samlat kapitalkrav 13,97 %

25,60 %

--------------------------------- ------------------------ -------------------------
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert  

17,60 %