Hoppa till textinnehållet

Kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Westra Wermlands Sparbank org.nr 572000-4489 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967)om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

 

Westra Wermlands Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

   

Belopp i tkr per 2021-03-31

Kapitalbas    
Kärnprimärkapital: instrument och reserver    
Reservfond    2 198  908

Fond för verkligt värde

 

Balanserat resultat

 

 

 

347 470
 

82 120
 

 

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar
           2 628 498
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering.                      -3 026
Ej väsentliga innehav i andra institut överstigande 10% av bankens
kärnprimärkapital
                  -909 309
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital                   -912 335
Kärnprimärkapital                 1 716 163
Övrigt primärkapital   0
Primärkapital   1 716 163
Supplementärt kapital                                0

Kapitalbas

 

    1 716 163

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker    
Exponeringar mot institut              219 707
Exponeringar mot företag                2 410 906
Exponeringar mot hushåll                 2 000 480
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter                1 102 849
Fallerande exponeringar   3 466
Exponeringar i form av säkerställda obligationer                     31 554
Exponeringar mot företag för kollektiva investeringar (fond)   242 657
Aktieexponeringar   468 522
Övriga poster     23 294
Summa riskvägt belopp för kreditrisker           6 503 435
Riskvägt belopp för operativa risker   584 823
Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjusteringsrisk   5 350

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

   7 093 608

Kapitalkrav    
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden  

            520 275

Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden                       46 786
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk                          428
Totalt minimikapitalkrav                   567 489
Kapitalkonserveringsbuffert                     177 340
Kontracyklisk kapitalbuffert                     768
Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II                 355 871

Samlat kapitalkrav

 

  1 101 468

     

Kapitalöverskott

 

     614 695

     
Kapitalrelationer Minimikrav  
Kärnprimärkapitalrelation 4,50 %

24,19%

Primärkapitalrelation 6,00 %

24,19%

Total kapitalrelation 8,00 %

24,19%

Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 10,51 %

24,19%

Samlat kapitalkrav 15,53 %

24,19%

--------------------------------- ------------------------ -------------------------
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert  

16,19%