Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Information om likviditetsrisk

per 2019-09-30

Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21)

Sparbankens likviditetsreserv¹ : tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank och skattekonto 865 713
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 490 855
Säkerställa obligationer 587 927
Övriga värdepapper 0
Summa 1 944 495
Andra likviditetsskapande åtgärder tkr
Tidsbundna tillgodohanvanden i bank 50 000
Outnyttjad checkräkningskredit 0
Marknadsnoterade aktier 992 495
Övriga noterade värdepapper 1 061 446
Summa 2 103 941
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder
4 048 436
Sparbankens finansieringskällor: tkr
Inlåning från allmänheten 8 185 828
Skulder från kreditinstitut 219 065
Övriga skulder och avsättningar 48 719
Summa skulder 8 453 612
Övrig information tkr
Balansomslutning 10 885 239
Utlåning till allmänheten 6 636 888
Inlång från allmänheten 8 185 828
Kvoten utlåning/inlåning 0,81
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,24
Kvoten likviditersreserv och andra likviditetsskapande åtgärder/summa skulder 0,48
   
¹ Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i Finansinspektionens föreskrift 2014:21.