Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk

per 2021-03-31.

Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21)

Sparbankens likviditetsreserv¹ : tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank och skattekonto 747 074
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 884 324
Säkerställa obligationer 315 541
Övriga värdepapper 0
Summa 1 946 939
   
Andra likviditetsskapande åtgärder tkr
Tidsbundna tillgodohanvanden i bank 0
Outnyttjad checkräkningskredit 0
Marknadsnoterade aktier 1 169 640
Övriga noterade värdepapper 1 552 668
Summa 2 722 308
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder
4 669 247
Sparbankens finansieringskällor: tkr
Inlåning från allmänheten 9 089 161
Skulder från kreditinstitut 411 602
Övriga skulder och avsättningar 45 043
Summa skulder 9 545 806
Övrig information tkr
Balansomslutning 12 267 006
Utlåning till allmänheten 7 378 924
Inlång från allmänheten 9 089 161
Kvoten utlåning/inlåning 0,81
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,21
Kvoten likviditersreserv och andra likviditetsskapande åtgärder/summa skulder 0,49
   
¹ Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i Finansinspektionens föreskrift 2014:21.