Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk

per 2020-03-31

Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21)

Sparbankens likviditetsreserv¹ : tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank och skattekonto 819 081
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 644 502
Säkerställa obligationer 485 309 
Övriga värdepapper 0
Summa 1 948 892
Andra likviditetsskapande åtgärder tkr
Tidsbundna tillgodohanvanden i bank 50 035
Outnyttjad checkräkningskredit 0
Marknadsnoterade aktier 787 243
Övriga noterade värdepapper 1 149 872
Summa 1 987 150
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder
3 936 042
Sparbankens finansieringskällor: tkr
Inlåning från allmänheten 8 160 921
Skulder från kreditinstitut 503 952
Övriga skulder och avsättningar 39 946
Summa skulder 8 704 819
Övrig information tkr
Balansomslutning 10 913 342
Utlåning till allmänheten 6 776 275
Inlång från allmänheten 8 160 921
Kvoten utlåning/inlåning 0,83
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,24
Kvoten likviditersreserv och andra likviditetsskapande åtgärder/summa skulder 0,45
   
¹ Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i Finansinspektionens föreskrift 2014:21.