Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk

per 2020-12-31.

Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21)

Sparbankens likviditetsreserv¹ : tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank och skattekonto 813 053
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 782 275
Säkerställa obligationer 479 046
Övriga värdepapper 0
Summa 2 074 374
   
Andra likviditetsskapande åtgärder tkr
Tidsbundna tillgodohanvanden i bank 0
Outnyttjad checkräkningskredit 0
Marknadsnoterade aktier 1 037 664
Övriga noterade värdepapper 1 636 769
Summa 2 674 433
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder
4 748 807
Sparbankens finansieringskällor: tkr
Inlåning från allmänheten 9 112 637
Skulder från kreditinstitut 429 288
Övriga skulder och avsättningar 35 619
Summa skulder 9 577 544
Övrig information tkr
Balansomslutning 12 137 956
Utlåning till allmänheten 7 186 330
Inlång från allmänheten 9 112 637
Kvoten utlåning/inlåning 0,79
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,23
Kvoten likviditersreserv och andra likviditetsskapande åtgärder/summa skulder 0,50
   
¹ Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i Finansinspektionens föreskrift 2014:21.