Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk

per 2020-09-30.

Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21)

Sparbankens likviditetsreserv¹ : tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank och skattekonto 795 651
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 803 076
Säkerställa obligationer 479 320
Övriga värdepapper 0
Summa 2 078 047
   
Andra likviditetsskapande åtgärder tkr
Tidsbundna tillgodohanvanden i bank 0
Outnyttjad checkräkningskredit 0
Marknadsnoterade aktier 1 013 477
Övriga noterade värdepapper 1 618 066
Summa 2 631 543
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder
4 709 590
Sparbankens finansieringskällor: tkr
Inlåning från allmänheten 8  811 191
Skulder från kreditinstitut 467 760
Övriga skulder och avsättningar 48 004
Summa skulder 9 326 955
Övrig information tkr
Balansomslutning 11 829 634
Utlåning till allmänheten 6 922 266
Inlång från allmänheten 8 811 191
Kvoten utlåning/inlåning 0,79
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,24
Kvoten likviditersreserv och andra likviditetsskapande åtgärder/summa skulder 0,50
   
¹ Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i Finansinspektionens föreskrift 2014:21.