Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Information om likviditetsrisk

per 2019-06-30

Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21)

Sparbankens likviditetsreserv¹ : tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank och skattekonto 842 096
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 491 727
Säkerställa obligationer 595 166
Övriga värdepapper 0
Summa 1 928 989
Andra likviditetsskapande åtgärder tkr
Tidsbundna tillgodohanvanden i bank 0
Outnyttjad checkräkningskredit 0
Marknadsnoterade aktier 977 315
Övriga noterade värdepapper 1 074 276
Summa 2 051 591
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder
3 980 580
Sparbankens finansieringskällor: tkr
Inlåning från allmänheten 8 043 915
Skulder från kreditinstitut 238 027
Övriga skulder och avsättningar 44 275
Summa skulder 8 326 217
Övrig information tkr
Balansomslutning 10 719 748
Utlåning till allmänheten 6 526 648
Inlång från allmänheten 8 043 915
Kvoten utlåning/inlåning 0,81
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,24
Kvoten likviditersreserv och andra likviditetsskapande åtgärder/summa skulder 0,48
   
¹ Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i Finansinspektionens föreskrift 2014:21.