Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisk

per 2020-06-30.

Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21)

Sparbankens likviditetsreserv¹ : tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank och skattekonto 633 321
Belåningsbara statsskuldsförbindelser 799 237
Säkerställa obligationer 485 920
Övriga värdepapper 0
Summa 1 918 478
   
Andra likviditetsskapande åtgärder tkr
Tidsbundna tillgodohanvanden i bank 0
Outnyttjad checkräkningskredit 0
Marknadsnoterade aktier 847 939
Övriga noterade värdepapper 1 576 401
Summa 2 424 340
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder
4 342 818
Sparbankens finansieringskällor: tkr
Inlåning från allmänheten 8 548 551
Skulder från kreditinstitut 485 782
Övriga skulder och avsättningar 42 155
Summa skulder 9 076 488
Övrig information tkr
Balansomslutning 11 391 708
Utlåning till allmänheten 6 845 426
Inlång från allmänheten 8 548 551
Kvoten utlåning/inlåning 0,80
Kvoten likviditetsreserv/inlåning 0,22
Kvoten likviditersreserv och andra likviditetsskapande åtgärder/summa skulder 0,48
   
¹ Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i Finansinspektionens föreskrift 2014:21.