Betalning av räkningar


Om ett företag inte har avtal med banken kan företaget betala dödsboets räkningar i kassan enligt sedvanlig rutin. Det måste dock finnas täckning för fakturorna på kontot och vara så kallade oundgängliga kostnader. Kostnad 75:- per faktura. Vi bör upplysa om att dödsbodelägarna kan få hjälp med betalningar med vår betalningsservice kostnadsfritt.

 


Avslut av dödsbo


Om företag inte har avtal med banken får det besöka ett av bankens kontor och ta med sig vidimerad kopia av registrerad bouppteckning och arvskifte, alternativt fullmakt från samtliga dödsodelägare och ”Fördelningsblankett arvskifte”. Personal gör behörighets- och ID-kontroll av företrädaren av företaget. Samtliga handlingar skickas sedan till ADM som verkställer fördelningen och skickar avisering till företaget.

 

Finns upprättat arvskifte undertecknat av samtliga dödsbodelägare förbehåller vi oss rätten att kontrollera arvskiftet mot delägarna.

 

Finns inget upprättat arvskifte ska kontroll av samtliga fullmakter göras enligt sedvanlig fullmaktsrutin, se regelverket 201.18. Om fullmakten är ställd till företaget ska kontroll göras att representanten för företaget är behörig.

 

I de fall en eller flera av dödsbodelägarna är omyndig, företräds av förvaltare eller god man måste en skriftlig arvskifteshandling upprättas och godkännas av överförmyndaren. Om det är så ska vi få in kopia av arvskifte godkänt av överförmyndaren och underlag på att insättningar sker till överförmyndarspärrat konto.