-        Konjunkturnedgången är här och det kommer bli sämre innan det blir bättre. Vi räknar med att hushållen fortsätter dra ned på konsumtionen ett tag till eftersom inkomsterna pressas av den höga inflationen och stigande ränteutgifter. I företagssektorn har bilden varit splittrad, men nu väntar tuffare tider bredare än vad vi hittills sett, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson. 

Swedbank räknar med att marginalerna pressas i flera branscher och att vinstandelen faller tillbaka framöver. Detta särskilt mot bakgrund av en allt svagare global efterfrågan, som nu även kommer påverka exporterande företag. Försvagningen innebär att företagen tvingas dra ned på investeringarna.

Svag tillväxt slår mot arbetsmarknaden i höst

För 2023 är prognosen att den svenska tillväxten krymper med 0,9 procent, vilket är en något bättre utveckling än i konjunkturrapporten i april. För 2024 revideras tillväxten ned och ekonomin förväntas krympa med 0,3 procent mot en tillväxt på 0,3 procent i rapporten i april. Först 2025 sker en tydlig återhämtning med en tillväxt på 2,3 procent.

Arbetsmarknaden har hittills varit stark och sysselsättningsgraden är på den högsta nivån sedan 90-talet. Men arbetsmarknaden skiftar snart fot från överraskande motståndskraft till en tydlig försämring. Mot slutet av året räknar Swedbank med att sysselsättningen minskar samt att arbetslösheten stiger.

-        Vissa hushållsnära branscher, till exempel handel, som omfattar många anställda, har det redan tufft och förväntas därför dra ned på personalstyrkan. Försämringen fortsätter under 2024 och arbetslösheten toppar på 8,3 procent, vilket innebär 50 000 fler arbetslösa, vid början av 2025, säger Mattias Persson.

Inflationen förblir hög i närtid

Inflationen har fallit tillbaka från toppen, men är fortsatt hög. Pristrycket i tjänstesektorn har ökat medan varuinflationen fallit tillbaka något och dessutom är den svenska kronan svag vilket håller uppe inflationen. På lite längre sikt räknar Swedbank med att inflationen fortsätter att sjunka till följd av högre räntor samt en svagare konjunktur och så småningom närmar sig inflationen två procent.

-        Den höga inflationen och den svaga kronan gör att Riksbanken fortsätter att strama åt penningpolitiken under hösten. Vi räknar med att styrräntan höjs med 25 punkter under mötena i både september och november och når då 4,25 procent. I juni nästa år inleds en serie räntesänkningar och mot slutet av 2025 räknar vi med att styrräntan är 2,5 procent, säger Mattias Persson.

Finanspolitiken är åtstramande men transfereringar till hushållen ökar

Swedbank räknar med ofinansierade åtgärder om 30 miljarder kronor per år 2024 och 2025. Skattesänkningarna som är riktade mot hushållen dröjer dock till 2025 för att inte spä på inflationen ytterligare. Vidare räknar Swedbank inte med några fler utbetalningar av elstöd under de kommande vintrarna men transfereringarna till hushållen ökar som andel av BNP tack vare höjda prisbasbelopp.

-        Regeringen presenterar sin budget inför 2024 den 20 september. Det görs när utsikterna för svensk ekonomi är dystra, med en svag krona och hög inflation. Regeringens finanspolitik måste ha en balans mellan att hjälpa hushållen utan att elda på inflationen. Det gör att vår bedömning är att finanspolitiken kommer vara åtstramande för 2024, säger Mattias Persson.

Swedbank Economic Outlook augusti 2023 (pdf)

Läs mer om Swedbank Economic Outlook

Till Insikt för fler rapporter och analyser