Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Styrelse och bankledning

Styrelsens ledamöter

 • Gunnar Tidemand

  Gunnar Tidemand

  Styrelsens ordförande

 • Torgny Richardsson

  Torgny Richardsson

  Vice styrelseordförande med kreditfokus

 • Niklas Stake

  Niklas Stake

  Vice styrelseordförande med riskfokus

 • Maria Fogelberg

  Maria Fogelberg

  Styrelseledamot

 • Christer Fransson

  Christer Fransson

  Styrelseledamot

 • Marianne Levin

  Marianne Levin

  Styrelseledamot

 • Mats Myrvold

  Mats Myrvold

  Styrelseledamot

 • Kenneth Wåhlund

  Kenneth Wåhlund

  Styrelseledamot

 • Yvonne Norbäck

  Yvonne Norbäck

  Styrelseledamot, personalrepresentant

 • Marie Öberg

  Marie Öberg

  Styrelseledamot, personalrepresentant 

 • Håkan Nordblad

  Håkan Nordblad

  Bankens VD, styrelseledamot

 


Bankledningen

Bengt Johansson, KreditchefBengt Johansson
Håkan Nordblad, VDHåkan Nordblad
Cecilia Björkengren, MarknadschefCecilia Björkengren
Anders Jonsson, EkonomichefAnders Jonsson
Maria Axelsson, Vice VD och RörelsechefMaria Axelsson
Marie Woronin, PersonalchefMarie Woronin

Organisation och styrning samt krav på styrelsen och verkställande direktören

Organisationsschema Westra Wermlands Sparbank

Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är huvudmännen. I Westra Wermlands Sparbank är huvudmännen 48 stycken varav 24 stycken utses av kommunerna i bankens verksamhetsområde och 24 stycken utses av huvudmännen själva bland Sparbankens insättare. Huvudmännen representerar Sparbankens kunder, såväl geografiskt i verksamhetsområdet som inom olika yrkeskategorier. De fungerar även som Sparbankens ambassadörer. Huvudmännen fastställer Sparbankens reglemente och övervakar Sparbankens förvaltning. På årsstämman fastställer huvudmännen årsredovisningen, väljer Sparbankens styrelse, väljer valberedning och utser revisor/revisorer som granskar styrelsens förvaltning och avger revisionsberättelse till stämman. Sparbankens styrelse består av lägst sex och högst åtta ledamöter. Utöver de av huvudmännen valda ledamöterna ingår Sparbankens verkställande direktör och två personalrepresentanter i styrelsen. Sparbankens styrelse har det övergripande ansvaret för Sparbankens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa finansiella mål/långsiktiga mål, vision, affärsidé, verksamhetsinriktning och strategi. Styrelsen ska vidare se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och att lagar och regler följs. Den verkställande direktören tillsätts av styrelsen. Styrelsen utövar tillsyn och utvärderar årligen att den verkställande direktören, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med styrelsens riktlinjer. Styrelsens ordförande genomför även årligen en utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen har en viktig roll för att säkerställa att bankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv.

För att ge råd till styrelsen i frågor som har med Westra Wermlands Sparbanks kredithantering att göra, ska det finnas ett Arbetsutskott i Banken. Arbetsutskottets syfte och mål är att identifiera, analysera och hantera, samt minimera konsekvenser av de risker som finns i Bankens kredithantering.

För att ge råd till styrelsen om frågor som har med Westra Wermlands Sparbanks riskstrategi att göra, ska det finnas ett Riskråd i Banken. Riskrådets syfte och mål är att identifiera, analysera och hantera, samt minimera konsekvenser av samtliga risker emot vilka Banken exponeras. Riskrådets uppgifter består främst av följande:

•Med utgångspunkt från Bankens riskaptit bedöma Bankens risknivå och riskstrategi från tid till annan.
•Övervaka implementeringen av Bankens riskstrategi i verksamheten.
•Bevaka och följa upp förändringar och händelser som kan få en påverkan på Bankens risknivå och som ska tas upp till behandling löpande.
•Vara ett stöd till Bankens riskorganisation i fråga om beräkningsmetoder, fokusområden, rapportutformning.
•Identifiera behov av förändringar i regelverk och instruktioner.
•Analysera rapporter från Bankens riskorganisation inklusive internrevision
•Lämna förslag till de eventuella åtgärder som innehållet i rapporteringen kan kräva.
•Löpande bedöma bankens risknivå utifrån informationen i rapporter.
•Granska beräkningsmetodik samt parametrar för stresstester i samband med den interna kapital- och likviditetsutvärderingen.
•Granska och diskutera beräkningsunderlag och stresstester som ingår i underlaget för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen.
•Lämna förslag till utformningen av den interna kapital- och likviditetsutvärderingen.

Riskrådet ska ha en rådgivande roll i riskfrågor i relation till Bankens styrelse.

Styrelse och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen och Sparbankens verksamhet. Styrelsen utser revisionsbolag, som är direkt underställt styrelsen, och som ska utföra internrevision i Sparbanken. Detta revisionsbolag är helt separerat från den verksamhet som ska granskas och deltar inte i den operativa verksamheten. I Sparbanken finns en compliancefunktion (regelefterlevnadsfunktion) som inte ingår i den operativa verksamheten och som ska se till att lagar, förordningar, interna regler och god sed följs. Compliancefunktionen är underställd VD och informerar styrelsen, VD och bankledningen avseende regelefterlevnaden. Det finns även en riskkontrollfunktion som sammanställer, analyserar och rapporterar bankens samtliga risker till bland annat styrelse och ledning. Riskkontrollfunktionen är underställd VD och ingår inte i den operativa verksamheten. I banken finns även en AML-ansvarig (Anti Money Laundering) för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Valberedningens arbete regleras i en av huvudmännen fastställd valberedningspolicy.
Valberedningspolicy
Valberedningen ska beakta att styrelsen som kollektiv, vid var tid, innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse för Bankens verksamhet och inriktning. De ska även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna.

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare har anmälts till Finansinspektionen för ledningsprövning varvid Finansinspektionen, efter prövning, inte haft något att invända. Styrelseledamöternas och verkställande direktörens arbete utvärderas årligen i styrelsen.

Stäng Skriv ut