Om du är den som stod närmast den avlidne har du laglig rätt att till exempel ta hand om egendom och sköta de första praktiska sakerna.

Du är skyldig att på en gång kontakta de övriga delägarna i dödsboet och berätta om dödsfallet. Därefter tas ansvaret över av någon som ni alla i dödsboet är överens om kan sköta detta.

Om du tar hjälp av oss kan vi hjälpa dig att sköta kontakter med myndigheter, arbetsgivare etc.

Dödsbo och dödsbodelägare

När en person avlider räknas allt hon eller han ägde in i ett dödsbo. Dödsboet äger allt innan arvet har skiftats.

Arvingar enligt lag och universella testamentstagare blir dödsbodelägare. Delägarna representerar dödsboet tillsammans och måste i princip vara överens om vad som ska göras med boet. Rent praktiskt är det vanligt att en av delägarna eller någon utomstående får de övrigas fullmakt att förvalta boet.

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan någon av dem begära att en boutredningsman utses. Det innebär att tingsrätten beslutar att boet ska förvaltas av en särskild person. Ofta är det en advokat som får uppdraget. Detta är dock en dyr lösning. Det är bättre att försöka komma överens.

Bouppteckning

Dödsboet ska göra en förteckning över och värdera alla de tillgångar och skulder som ingår i boet.

Bouppteckning måste göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter det att den är gjord. Detta är något som banken kan hjälpa till med. Ibland finns det så lite i boet att det inte räcker till mer än begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet. Då kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Den görs av socialnämnden som lämnar in den till Skatteverket.

Arvet skiftas

Innan dödsboets tillgångar kan skiftas ska alla eventuella skulder, kostnader för begravning etc betalas.

Delägare i ett dödsbo har inget personligt ansvar för den avlidnes skulder. Det betyder att om dödsboet inte kan betala skulderna så skrivs de oftast av. Om du tagit ut något ur ett dödsbo innan skulderna är betalda måste du lämna tillbaka det om det behövs för att täcka skulden.

När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare. Arvet skiftas till det marknadsvärde som delägarna kommer överens om.
Det är möjligt att ha kvar ett dödsbo oskiftat, men vanligast är att det skiftas så snart som möjligt.