Många äktenskap slutar med skilsmässa. Även samboförhållanden spricker. Att skilja sig medför ofta många bekymmer och att ekonomin blir sämre. Har ni barn blir det mer komplicerat, såväl känslomässigt som ekonomiskt och juridiskt.

Vill båda skiljas?

I det enklaste fallet - ni är båda överens och ni har inga barn under 16 år - ansöker ni tillsammans om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Tingsrätten behöver ett hemorts- och personbevis som ni beställer från Skatteverket. Tingsrätten tar ut en avgift på 900 kronor. Så snart pengarna är betalda och alla handlingar har skickats in beviljas skilsmässan. Sedan återstår bodelningen.

När bara en vill skiljas

Om bara en av er vill skiljas kräver lagen att ni tänker på saken i sex månader efter ansökan om äktenskapsskillnad. Det kan vara klokt att söka juridisk hjälp i den situationen. Det är onödigt och dyrt att ha var sitt ombud. Tror ni att ni kan komma överens kan det räcka med en jurist.

Det är mycket svårt att få rättshjälp eller ekonomisk hjälp vid skilsmässor. Det sker bara i undantagsfall.

Vårdnad om barnen

Har ni barn under 16 år krävs sex månaders betänketid även om ni är överens om skilsmässan. När de sex månaderna har gått måste ni fullfölja skilsmässan genom att meddela tingsrätten inom ytterligare sex månader. Nya personbevis ska skickas med då.

Om ni inte kan komma överens om hur ni vill ha det under tiden kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut om vem som ska få bo kvar och vem som ska ta hand om barnen. Den kan också besluta om tillfälligt underhåll till barnen och om rätt till umgänge för den förälder som inte bor med barnen.

Barnets egen önskan om hos vem det vill bo är av större betydelse ju äldre barnet är. Den officiella vårdnaden blir ändå gemensam i de flesta fall.

Bodelning

Gifta

När skilsmässan är klar ska alla tillgångar efter avdrag för skulder läggas ihop och värdet av dem delas lika. Det kallas bodelning. Hur ni delar upp det rent praktiskt bestämmer ni själva. Varje make har rätt att inom sin del välja att få ut sin egendom. Det betyder att allt, bokstavligen allt, även arv och gåvor, ska räknas in i boet. 

Undantag: enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen. Inte heller personliga saker som kläder.

I en bodelning ingår som huvudregel även den privata pensionsförsäkringen och det individuella pensionssparandet (IP), men inte tjänstepension. Ni får göra undantag från likadelning om ni båda är överens.

Om ni har varit gifta kortare tid än fem år finns möjlighet att frångå regeln om hälften var. Då delar ni istället på en mindre del. Har ni till exempel varit gifta i två år är det normalt 2/5 av giftorättsegendomen som delas lika och håller äktenskapet i fyra år är det 4/5. Femårsregeln omfattar även sambotiden före äktenskapet. Bostad och bohag, som anskaffats för gemensamt begagnande, bör dock normalt delas lika även i kortvariga äktenskap.

Det finns också andra omständigheter som kan medföra att principen om hälften var frångås.

Sambor 

Även sambor kan begära bodelning vid samboförhållandets upplösning. I bodelningen ingår då bostad och bohag som ni har skaffat för det gemensamma boendet. Med sådan gemensam bostad menas då alltid permanentbostad. Fritidshus faller alltså utanför bodelningen. Det spelar inte någon roll om den permanenta bostaden är en villa eller en bostadsrätt, den ingår alltid i bodelningen om den har skaffats för det gemensamma boendet och oavsett vem som har betalat.

All annan egendom som var och en av samborna äger faller utanför bodelningen oavsett om den har förvärvats före eller under sambotiden. Var och en behåller alltså sin egen egendom.

Du måste begära bodelning senast inom ett år efter att samboförhållandet har upphört genom separation. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider måste begäran om bodelning framställas senast vid bouppteckningsförrättningen.

Behålla bostaden

Gifta 

Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden bo kvar. Finns det barn brukar den som bor med barnen få behålla hemmet.

Den andra maken måste förstås kompenseras ekonomiskt om det är en fastighet eller en bostadsrätt.

Sambor 

Vid separation har den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget, som förvärvats för gemensam användning, rätt att tilldelas denna egendom i samband med bodelning. Den som får vårdnaden om barn anses oftast ha störst behov. En förutsättning för att en sambo ska tilldelas bostad eller bohag som utgör samboegendom, men som tillhör den andra sambon, är att detta kan anses skäligt. Den andre sambon måste förstås kompenseras ekonomiskt.

Övertaganderätten går långt 

Även en gemensam hyresrätt eller bostadsrätt som inte är samboegendom har en sambo rätt att överta vid separation. Det gäller om sambon bäst behöver bostaden och det kan anses skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans krävs dock synnerliga skäl för ett sådant övertagande. En bostadsrätt utgör inte samboegendom om den förvärvats av den ene sambon innan samboförhållandet var aktuellt eller om sambolagen avtalats bort. Om övertagandet avser en bostadsrätt måste den som äger den kompenseras fullt ut ekonomiskt.

Det finns olika tidsgränser för när man måste göra anspråk på övertagande enligt föregående stycke. Om din sambo innehar lägenheten och du flyttar ut så har du vid en separation tre månader på dig att framställa ditt anspråk. Är det istället din sambo som flyttar ut och du bor kvar i hans/hennes lägenhet har du ett år på dig efter det att samboförhållandet upphörde. Vid dödsfall måste den efterlevande sambon framställa anspråk mot dödsboet om övertagande inom tre månader efter det att han eller hon lämnade bostaden. Bor den efterlevande sambon kvar i bostaden finns däremot ingen frist.

Underhåll

Numera är det mycket ovanligt med underhåll mellan tidigare makar. Skulle det förekomma är det vanligtvis endast under en begränsad tid tills den andre fått ordning på sin ekonomi.

Underhåll till barn

När det gäller underhåll till barn gäller samma regler för gifta som för sambor.

När barnen bor lika mycket hos vardera föräldern behöver ingen betala underhåll. Då får ni istället komma överens om hur ni ska dela på kostnaderna för kläder, cyklar, sporter, resor med mera.

Bor barnen mest hos den andra föräldern ska du betala underhållsbidrag tills barnen fyller 18 år. Storleken kan ni själva bestämma och skriva avtal om.

Om din ekonomi inte medger tillräckligt underhållsbidrag kan Försäkringskassan betala underhållsstöd. Du får sedan betala till Försäkringskassan. Hur mycket det blir beror på antal barn och senast taxerad inkomst.

Bor barnen växelvis hos föräldrarna har varje förälder möjlighet att få halvt underhållsstöd för varje barn. Beloppet minskas beroende av hur hög den egna inkomsten är.

Om barnen fortfarande studerar i grundskolan eller på gymnasieskolan när de fyller 18 år kan bidragen och stöden förlängas till och med juni det år de fyller 20 år. Då betalas pengarna direkt till barnen. Föräldrars underhållsskyldighet gäller dock tills barnen fyller 21 år om de fortfarande går i skolan.

För innehållet svarar Swedbank Privatekonomi